Bob Schneider - Jingy

I got a little monkey
His name is Jingy
His first name's Paulo
Middle name is Joe

I call him Paulo Joe Jingy
He's my little monkey
He crawls o...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.