Bob Schneider - Let the Light In

Wicked witch of Cincinnati, pulled out her old broom
Dusted off the spiders and cobwebs and used it
To fly on down to Cleveland for the weekend
Cau...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.