Julie Zenatti - La Fille Du Moi D'avant

Souvent d'accord avec les autres
Pas très raccord avec elle-même
Elle voulait qu'on l'aime
Souvent d'accord avec les autres
Pas très raccord av...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.