Julie Zenatti - SUD (LE)

LE SUD


1.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane
A l'Italie
Il y'a du linge étendu sur la terrasse
Et c'est joli


On dirait le Sud
Le temps ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.