Julie Zenatti - L' instant De Grâce

Dans nos mains,
On serre les mêmes rêves, les mêmes intentions,
Dessinant les contours d'un seul horizon,
Oh, Dieu que c'est bon

Sous nos yeux, ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.