Julie Zenatti - HOMME SOEUR

A toi, qui par ta présence
A su combler leurs absences
A toi, qui m'offre la paix
Quand je leur déclare la guerre
A toi qui soigne les maux
A coups de...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.