Julie Zenatti - PRINCESSE

(Un, dos, tres, cuatro)
Je suis une princesse
Je suis une princesse
Je suis une princesse

Une robe assassine
Des talons trop grands
Sur ma bouche j'd...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.