Semino Rossi - Santa Lucia

Wenn die Sonne untergeht in Santa Lucia
Und der Mond am Himmel steht
Dann träum' ich von dir
Diese Sehnsucht tief in mir sagt mein Herz
Gehört nu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.