Semino Rossi - Noch in 100 Jahren

Nachts wenn alles schläft, träume ich bei Mondenschein.
Wünsche mir so sehr, für immer nur bei dir zu sein.
Und ich schaue hoch zum Himmelszelt, wün...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.