Semino Rossi - Ich Danke Dir

Ich habe dir so viel zu sagen
Du bist das liebste was ich habe
Und darum habe ich mir überlegt
Es ist nicht zu spät
Dir danke zu sagen

Ich brau...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.