Mike Brant - C'est une belle fête

Au bord d'une rivière
Je me suis réveillé
Déjà la lumière était si claire
Que je me suis levé
Il y avait dans un champ
Des enfants qui jouaient
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.