Kevin Fowler - Now You're Talkin'

It was a typical black tie country club scene
The band was playin' 'Girl from Ipanema'
It was like a bad dream, y'all

Had a plate with a cracker ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.