Kevin Fowler - Long Neckin' (Makes for Short Memories)

There's a hole in the wall just across the tracks
When I'm missin' you that's where I hang my hat
On the antler hook there by the door
I get bellie...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.