Kevin Fowler - The Bouncer

I was out drinkin' with my buddies
Right after work, boots still muddy
Did a shot then we shot the breeze
Shot some pool, like we always do

Ever...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.