Kevin Fowler - Texas Forever

It's a single star wavin', so proud and tall
It's the smell of gun powder on the Alamo walls
A red Corpus sunset, hill country bluebonnets
Brisket ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.