Deryl Dodd - Honky Tonk Champagne

Honky Tonk Champagne


Broke down in Amarillo.
But that's alright with me
'Cause there's a jumpin' little juke joint that I know
Got everything ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.