Mike Brant - Nous Irons À Sligo

La pluie me rappelle
L'Irlande est si belle
Et quelques fameux whiskies
Et puis Isabelle
Des filles comme elle
Jamais on ne les oublie
Sur les routes ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.