Mike Brant - Sans Amis

Le soleil s'est caché
J'ai perdu ma raison d'exister
Désormais
Ton départ m'a laissé
Sur la bouche comme un goût
De regret
Tu m'as tout refusé
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.