Mike Brant - Viens Ce Soir

Viens ce soir on va rire et chanter
Viens ce soir on va boire et danser
Viens, allons chercher au fond d'un verre
Tout l'amour qui a quitté la terr...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.