Sticky Fingaz - Suicide LetterI don't need a will cause I'm not leavin nobody shit
It's my suicide letter
At the end of this song I'm gonna blow my fuckin brains out

[Sticky Fi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.