Biohazard - New World Disorder

[Featuring Sticky Fingaz]

[Sasha]

Hey, yo fuck it. I'm rollin in a 4-barrel Camaro, toward the Tribore, eyes
narrow East River flow with marrow...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.