Sticky Fingaz - Not Dyin'

[Verse 1]
If it wasn't for cool Herc, hip hop wouldn't be created
That's bullshit, I would of created it tens years later
Niggas acting up till the gu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.