Snoop Dogg - Buck 'Em

(Fuck 'em)

Damn this shit sound low then motherfucker in my earphones.
Alright, yeah that's it right there nigga.

As soon as the bass hits your...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.