Sticky Fingaz - Let's Do It

(featuring Columbo & X-1)

Fuck niggaz though it was man?
Right, right, uh-huh
I'ma holla at 'em dog
Nah mean
Got my nigga, Mike be
South sui...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.