Los Tremendos Gavilanes - Pistoleros Famosos

Por Las Márgenes Del Rio
De Reinos Hasta Laredo
Se Acabaron Los Bandidos
Se Acabaron Los Pateros
Y Así Se Están Acabando
A Todos Los Pistole...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.