Sticky Fingaz - Licken Off in Hip-Hop

To my niggas in the 212 and 310
Bitches in the 305 and 404
Niggas in the 713 and 201, 312, call 911

It's Sticky Fingaz, licken off in hip-hop
Sticky ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.