Sticky Fingaz - What If I Was White

Yo I got an idea
Let me go grab sticky right quick

Hey yo stick, stick

Yo slim shady
Yo I just had like a nightmah
Wait it wasn't like a nigh...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.