Sticky Fingaz - Come On

[Do you feel the way I feel...]
Feel that shit nigga
Do you feel the way I feel?
Do you fuckin feel it?
Yo, yo, yo
Yo, yo, yo

HOOK:
You want to wild ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.