Junior M.A.F.I.A. - Young G's Perspective

Some Junior Mafia shit right here
We just gonna set it off
We's know the deal
This shit is real

On this end, uh
Shit is real on this end
No fr...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.