Junior M.A.F.I.A. - Lyrical Wizardry

Lyrical wizardry dances on MC's like Murray on SC's
Never flaunt, now motherfuckers come test me
Burnin' everybody hotter than torches at Jamaican p...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.