Da Brat - Whoa!

Yo I'm gettin' ready to put y'all up on somethin' man
(What's goin on yo)
Yo, when you see somethin' ill (uh-huh)
Knahmean? That shit is WHOA (tha...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.