Lil kim - Do What You Like

[Intro]
Queen Bitch yah shit shit is crazy you
Can't fuck with you
For real
They can't fuck with you
They can't fuck with you
What's wrong with ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.