Eminem - Get Money

Fuck bitches, get money.. fuck niggaz, get money (3X)

Hehehe
WHAT? Uh, sex em up
The fuck? That shit ain't even ?? big boy
Oh aight, you don't, ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.