Nicki Minaj - I’m the Best

It was back in '07 did a couple of tapes
Did a couple DVD's made a couple mistakes
Didn't know what I was doing, but I put on a cape
Now it's which Wo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.