Nicki Minaj - IDOL

Uh
BTS
Chun-Li

You can call me artist (artist)
You can call me idol (idol)
아님 어떤 다른 (다른) 뭐라 해도 I don't care
I don't care
I'm proud of it (pro...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.