Lil Wayne - Bedrock

I-I-I I can make your bed rock (Young Money)
I-I-I I can make your bed rock girl
I-I-I I can make your bed rock
I-I-I I can make your (bed rock)
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.