Justin Bieber - Take You

Uh, check it, right, huh
Hey, what's the situation? Ooh oh
I'm just tryin' to make a little conversation
Why the hesitation? Ooh oh
Tell me what your ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.