Justin Bieber - Gas Pedal (Remix)

Slow down, grab the wall
Wiggle like you trying to make yo ass fall off
Hella thick I wanna smash 'em all
Now speed up, gas pedal, gas pedal, gas p...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.