Justin Bieber - Bigger Than Life (Madly In Love)

Love is in the air
Candles all around us
There's no need to see, nothing, nothing
Baby I'm yours, yours until forever
'Cause you know that I would nev...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.