Justin Bieber - Gas Pedal

Slow down, grab the wall
Wiggle like you tryna make yo ass fall off
Hella thick I wanna smash 'em all, now
Speed up, gas pedal, now
Speed up, gas ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.