Sean Paul - Let Me Love You

DJ Snake
Sean-da-Paul I gon' make them know
Bieber on the flow
So we tellin' 'em, yo

Baby girl, everything up to date, up to date, up to date
S...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.