Jim Croce - Tomorrow's Gonna Be A Brighter Day

Well, I'm sorry for the things that I told you
But words only go so far
And if I had my way
I would reach into heaven
And I'd pull down a star for...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.