Jim Croce - Rapid Roy (That Stock Car Boy)

Oh rapid Roy that stock car boy
He too much too believe
You know he always got an extra pack of cigarettes
Rolled up in his t-shirt sleeve
He got a ta...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.