Jim Croce - Charlie Green Play That Slide Trombone

I know a fool who blows a horn
He comes from way down South, oh yeah
And you ain't seen some blowin' since you been born
Like when a trombone's to his...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.