Jim Croce - Top Hat Bar & Grille

Well if you're lookin' for a good time
Look hard as you want but you ain't gonna find
The kinda good time you will
Come ev'ry Friday 'n' Saturday e...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.