Mike Brant - Dis-Lui

Dis-lui, fais ça pour moi, dis-lui
Que le jour sans elle
Me semble moins, longs

Dis-lui, quitte à mentir, dis-lui
Que je réalise
Qu'elle avait ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.