Riccardo Cocciante - Un Amico In Me

Hai un amico in me
Un grande amico in me
Se la strada non è dritta
E ci sono duemila pericoli
Ti basti solo ricordare che
Che c'è un grande amico...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.