Riccardo Cocciante - Celeste Nostalgia

Avevi ragione tu mia cara
La vita non dura mai una sera
Il tempo di una follia
Che breve, fugge via
E poi, cosa rimane dentro noi?
Questa celeste...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.