Mike Brant - Un grand bonheur

Si j'ai vu le jour dans une île
Si j'ai fait l'amour au soleil
Et si ma ronde autour du monde me séduit

Un grand bonheur est dans mon cœur
Quand...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.