Kevin Fowler - How Country Are Ya?

Yeah
The other night
I met this hot country momma
She was lookin' fine
I was thinkin' oooh yeah
I wanna
Take her home
Make her mine
But all sh...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.